OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Níže naleznete informace týkající se našeho nakládání s vašimi osobními údaji.


Osobní údaje, které zpracováváme:
Zejména se jedná o vaše jméno, příjmení a vaše kontaktní údaje, jako jsou adresa, e-mail a telefonní číslo, jakož i další informace v souvislosti se smlouvou, resp. údaje o účtu, době trvání smlouvy atd. Kromě toho provádíme zpracování údajů prostřednictvím několika analytických nástrojů, uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.Účely a právní základ zpracování vašich osobních údajů:
Za účelem plnění smlouvy a zprostředkování webové stránky pro informační účely, Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Za účelem plnění zákonných povinností (např. povinnosti týkající se archivace), Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Za účelem prosazování našich oprávněných zájmů, Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
S vaším souhlasem, např. za účelem zasílání našeho newsletteru, Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Příjemci, kterým vaše osobní údaje poskytujeme:
Naši zaměstnanci, abychom vám zajistili naše služby v rámci smluvního vztahu a poskytli vám webové stránky.
Správní orgány, pokud jsme jim ze zákona povinni předávat informace.

Mezinárodní předávání osobních údajů do třetích zemí
V rámci používání nástroje Google Analytics na našich webových stránkách předáváme vaši zkrácenou IP adresu společnosti Google a tudíž dochází k předávání do USA.
Ve všech ostatních ohledech, zejména v rámci smluvního vztahu, nejsou do třetích zemí předávány žádné osobní údaje.

Doba uchovávání:
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu užívání naší webové stránky, po dobu trvání zodpovězení vašeho dotazu, jakož i po dobu trvání obchodního vztahu až do doby účinnosti promlčecí lhůty, týkající se jakýchkoli požadavků, plynoucích z obchodního vztahu. Kromě toho uchováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém jsme k tomu ze zákona povinni.


Vaše práva:
Právo na informace, výmaz, opravu, omezení zpracování, vznesení námitky, odnětí souhlasu, přenositelnost údajů, stížnost dozorovému orgánu ochrany osobních údajů.
Povinnost poskytnout osobní údaje:
Obecně nemáte povinnost poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud však tyto informace neposkytnete, je možné, že vám nebudeme schopni zpřístupnit naše webové stránky, odpovědět na vaše dotazy a uzavřít s vámi smlouvu.

Automatizované rozhodování / profilování:
Nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.


Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie
Společnost Imageproduction International s.r.o., Přeštická 1087/22, Praha 15, 102 00, Česká Republika dodržuje při zpracování vašich osobních údajů všechny platné zákony na ochranu dat.
Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování vašich údajů v souvislosti s vaší návštěvou na našich webových stránkách www.imageproduction.eu (dále jen „webová stránka“) a vaším použitím dalších služeb nabízených společností Imageproduction International s.r.o. 

Veškeré případné změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na naší webové stránce, a pokud nebude uvedeno jinak, vstoupí v platnost okamžitě. Proto vám doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste měli přístup k nejnovější verzi.


Zodpovědný orgán
Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) EU má zodpovědnost za zpracování dat:
Imageproduction Internatioanl s.r.o.
Přeštická 1087/22
102 00 Praha 15 
Česká republika
Email: info@imageproduction.eu
Tel.: +420 604647578, +420 602758567


1. Osobní údaje/data
Osobní údaje jsou jakékoli údaje, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je taková fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o lokalitě a jiný online identifikátor.

2. Zpracování osobních údajů
„Zpracování“ osobních údajů má význam uvedený v článku 4 nařízení GDPR: „Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v potřebném rozsahu a za předpokladu, že je to povoleno zákonem, například je-li je to nezbytné pro smluvní účely nebo pro umožnění používání naší webové stránky, nebo pokud k tomu dáte svůj výslovný souhlas. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely a na základě následujících zákonných požadavků:


2.1 Osobní údaje shromážděné za účelem technického zajištění webových stránek
Pro účely technického zabezpečení webových stránek je nutné, abychom o vás zpracovali některé automaticky přenášené informace, aby mohl váš prohlížeč zobrazit naše webové stránky a mohli jste webové stránky používat. Tyto informace mohou být automaticky shromažďovány při každé návštěvě naší webové stránky a mohou být uloženy v souborech protokolů našeho serveru. Tyto informace se týkají počítačového systému žádajícího počítače. Následující informace jsou shromažďovány takto:
Adresa IP
Typ prohlížeče
Jazyk prohlížeče
Operační systém
Interní rozlišení okna prohlížeče
Rozlišení obrazovky.
Aktivace Javascript.
Java zapnuto/vypnuto.
Soubory cookie zapnuty/vypnuty.
Barevná hloubka.
Čas přístupu./li>
Vaše osobní údaje zpracováváme pro technické zajištění našich webových stránek na následujícím právním základě:
Abychom dodrželi plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR, pokud navštívíte naši webovou stránku, abyste získali informace našich produktech službách.
Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR mohli jsme vám technicky zpřístupnit naši webovou stránku. Naším oprávněným zájmem je nabídnout vám přitažlivou, technicky funkční a uživatelsky přívětivou webovou stránku.


2.2. Kontaktní formulář
Své dotazy nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře, který je uveden na naší webové stránce. Abychom vám na váš dotaz mohli odpovědět, potřebujeme určité kontaktní údaje, například telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Všechna ostatní pole údajů jsou označena jako „dobrovolná“ a svůj dotaz můžete odeslat bez toho, abyste tyto dodatečně požadované informace vyplnili.
            Veškeré údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře použijeme pouze pro vyřešení vašeho dotazu.
Pro tento účel zpracování údajů shromažďujeme následující údaje:
E-mailová adresa
Oslovení
Jméno a příjmení
Název společnosti
Země
Telefonní číslo
Jakékoli další údaje, které nám v rámci své žádosti odešlete


Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:
Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zodpovědět dotazy zákazníků vhodným způsobem.

2.3. Marketingové účely
S vaším výslovným souhlasem - zaškrtnutím příslušného políčka, můžeme vaše osobní údaje použít pro účely marketingu našich produktů a služeb nebo pro účely marketingu produktů a služeb našich obchodních partnerů („Marketingové účely“). To zahrnuje: (1) Zasílání informačních bulletinů, tiskových zpráv, oznámení o událostech a další podobnou komunikaci týkající se námi nabízených produktů nebo služeb a marketingu nebo propagace našich produktů nebo služeb.


Svůj souhlas s budoucím užíváním vašich údajů pro účely marketingu můžete kdykoli odvolat. V takovém případě se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je uveden níže v kontaktech. Pro tento účel zpracování údajů shromažďujeme následující údaje:
e-mailová adresa,
jméno
název společnosti


Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:
Pokud jste nám udělili souhlas pomocí podle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR.
Pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu v souvislosti s pořízením zboží nebo služeb, nebo pokud zasíláme personalizovanou reklamu, abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem je založen na našich ekonomických zájmech při realizaci reklamních opatření a reklamě zaměřené na cílovou skupinu.


Použití údajů pro e-mailovou reklamu a vaše právo na vznesení námitky:
Pokud jsme vaši e-mailovou adresu získali v souvislosti s uzavřením smlouvy a poskytováním našich produktů a nevznesli jste žádnou námitku, vyhrazujeme si právo, abychom vám mohli pravidelně e-mailem zasílat nabídky na naše služby. Vůči tomuto použití své e-mailové adresy můžete kdykoli podat námitku odesláním zprávy na kontakt uvedený níže nebo prostřednictvím odkazu poskytnutého pro tento účel v reklamním e-mailu, aniž by vznikly jakékoli jiné náklady, než jsou náklady na přenos platné podle základních sazeb.
Vaše údaje zpracujeme pro výše uvedený účel na následujícím právním základě:
Vrámci plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR.

3. Soulad správními předpisy a vymáhání práva
Soulad správními předpisy:
Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem plnění dalších zákonných povinností, které musíme v                      souvislosti se zpracováním vaší objednávky dodržovat. Zahrnují zejména doby uchovávání platné podle obchodního nebo daňového zákona.


Vaše údaje zpracováváme pro výše uvedené účely na základě následujících právních zásad:
Plnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni dodržovat podle čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR v souvislosti s obchodním, průmyslovým nebo daňovým zákonem, v jejichž rámci jsme povinni vaše údaje zaznamenávat a uchovávat.           
 
4. Soubory cookie a sociální pluginy
Na naší webové stránce používáme soubory cookie, které mohou zahrnovat zpracování vašich osobních údajů.

Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v  internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem, když z vašeho počítačového systému navštívíte webovou stránku. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který při další návštěvě webové stránky umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče. Některé soubory cookie se používají pouze v rámci fungování webové stránky, jiné se používají pro analytické účely. Na naší webové stránce používáme zejména tyto soubory cookie:


4.1. Soubory cookie určené pro technické zajištění webových stránek
Některé soubory cookie se používají pouze pro účely technického zajištění webových stránek. Je nutné, abychom o vás zpracovali některé automaticky přenášené informace, aby mohl váš prohlížeč zobrazit naše webové stránky a mohli jste webové stránky používat. Některé funkce našich webových stránek nelze bez použití souborů cookie nabídnout. V souborech cookie, které jsou nutné pro technické zajištění, jsou uloženy a předány následující informace:
ID souboru cookie,
produkty vnákupním vozíku / vybrané služby,
přihlašovací údaje,
atd.

4.2. Služba Google Analytics
Tyto webové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics, kterou nabízí společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie k tomu, aby pomohly webové stránce analyzovat používání webové stránky uživateli. Informace, které soubory cookie o vašem používání webových stránek vytvářejí, budou předány společnosti Google, která je uloží na serverech ve Spojených státech.
Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše adresa IP bude zkrácena v oblasti členských států Evropské unie nebo dalších účastníků Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP nejprve převedena na server společnosti Google vUSA a zkrácena až tam.Společnost Google použije tyto informace naším jménem za účelem vyhodnocení vašeho používání této webové stránky, sestavování přehledů o činnosti webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu.Adresa IP, kterou váš prohlížeč v rámci služby Google Analytics zprostředkovává, nebude spojena s žádnými jinými údaji, která společnost Google vlastní. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči, vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky. Od sledování službou Google Analytics se také můžete odhlásit s účinností do budoucna stažením a instalací doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics pro svůj aktuální internetový prohlížeč na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


4.3. Google Tag Manager
Na naší webové stránce používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které marketérům umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní počítače. Samotná služba Google Tag Manager (která značky implementuje) je doména bez souborů cookie a nesbírá žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager spouští jiné značky, které mohou údaje sbírat. Služba Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane pro všechny sledovací značky implementované pomocí služby Google Tag Manager.

4.4. Facebook Connect
Facebook Connect je nástroj společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook). Jedná se o nástroj integrovaný do webových stránek třetích stran (jako je naše), který uživateli umožňuje přihlásit se na tyto webové stránky bez nutnosti zaregistrovat si na těchto webových stránkách účet. Uživatel může službu Facebook Connect používat pro přihlášení na tyto webové stránky pomocí svých přihlašovacích údajů na facebookový profil. Abyste tedy mohli službu Facebook Connect používat, musíte mít účet na Facebooku. Po úspěšném přihlášení na webovou stránku třetí strany pomocí facebookových přihlašovacích údajů dojde ke spojení mezi facebookovým profilem a webovou stránkou, která používá službu Facebook Connect. Kromě funkce přihlášení může být služba Facebook Connect použita kvytváření obsahu prostřednictvím webové stránky na facebookovém profilu uživatelů nebo jeho p rostřednictvím. Webová stránka se například může uživatele dotázat na to, zda může jménem uživatele zveřejňovat obsah. Mezi údaje o uživateli, které jsou obvykle přenášeny při použití služby Facebook Connect, patří: jméno, facebookový profil, věk, pohlaví a seznam přátel na Facebooku. Pokud chcete získat další informace týkající se používání osobních údajů na Facebooku, navštivte informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

4.5. GA Audiences
Naše webová stránka používá GA Audience, službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy (dále jen „Audience GA“). Služba GA Audience používá soubory cookie, které jsou uloženy v počítači nebo jiných mobilních zařízeních (například chytré telefony, tablety apod.), které umožňují provedení analýzy použití příslušných zařízení. V průběhu tohoto procesu jsou tato data částečně hodnocena na více zařízeních. Tímto způsobem služba Google Audience získá přístup k souborům cookie vytvořeným při používání služeb Google AdWords aGoogle Analytics. V rámci použití jsou údaje, jako například adresy IP a aktivity uživatele, přenášeny na server společnosti Google Inc., kde jsou uloženy. Společnost Google Inc. tyto informace předá třetím stranám, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo pokud mají být tyto údaje zpracovávány třetími stranami.
Shromažďování a předávání osobních údajů (zejména vaší adresy IP) a jejich zpracování můžete zabránit deaktivací spouštění jazyka JavaScript ve vašem prohlížeči nebo instalací nástroje, jako je například „NoScript“. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data vygenerovaná souborem cookie v souvislosti s vaším používáním webové stránky (včetně vaší adresy IP) stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další informace týkající se ochrany osobních údajů při používání služby GA Audience najdete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.


4.6. LinkedIn Marketing Solutions
Tato webová stránka využívá LinkedIn Marketing Solutions, nástroj společnosti LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko), který slouží ke zvýšení dosahu marketingu webové stránky. S každým připojením na webovou stránku, která obsahuje funkce LinkedIn, se vytvoří spojení se servery společnosti LinkedIn. Jednou z těchto funkcí je přiřazení návštěvy uživatele k webové stránce, která pro profil uživatele LinkedIn využívá nástroj LinkedIn Marketing Solutions. Společnost LinkedIn využívá soubory cookie k poskytování své technické funkce. Umístění souborů cookie na vašem systému můžete zabránit tak, že odpovídajícím způsobem nastavíte svůj internetový prohlížeč. Kromě toho můžete zabránit použití marketingové analýzy založené na LinkedIn Marketing Solutions pomocí následujícího odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Upozorňujeme, že pokud odstraníte všechny soubory cookie umístěné na vašem systému, může být výše uvedená konfigurace smazána.
Další informace týkající se používání osobních údajů společností LinkedIn naleznete přímo uspolečnosti LinkedIn. Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn najdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


4.7. Použití sociálních pluginů
Na naší webové stránce využíváme sociální pluginy několika poskytovatelů sociálních sítí, jako jsou Linkedin, Instagram, Facebook nebo Google+. Pokud kliknete na tlačítko odpovídající danému pluginu, plugin se aktivuje a váš prohlížeč se připojí k příslušnému serveru poskytovatele sociální sítě. Funkce pluginu nebude aktivována pouhou návštěvou naší webové stránky, ale pouze kliknutím na příslušné tlačítko.
Pokud navštívíte naši webovou stránku a kliknete na toto tlačítko, když jste přihlášeni k účtu prostřednictvím příslušného poskytovatele sociálních sítí, bude informace udávající, že jste navštívili naši webovou stránku, poskytnuta danému poskytovateli sociálních sítí. Poskytovatel sociální sítě pak může tuto informaci uložit a připojit k vašemu profilu. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na dané tlačítko odhlásit ze svého účtu.
Chcete-li zjistit účel a rozsah shromažďování údajů a používání údajů poskytovatelem sociálních sítí, stejně jako zjistit související práva a nastavení určená k ochraně vašich osobních údajů, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele sociálních sítí.


5. Kategorie příjemců
Nejprve budou o vašich osobních údajích informováni pouze naši zaměstnanci. Vaše osobní údaje dále sdílíme s dalšími příjemci, kteří pro nás zajišťují služby v souvislosti s našimi webovými stránkami, pokud je to z hlediska legislativy přípustné či nařízené. Předání vašich osobních údajů omezujeme pouze na to, co je nezbytně nutné, zejména za účelem dokončení vaší objednávky. V některých případech obdrží naši dodavatelé služeb vaše osobní údaje jakožto zpracovatelé smluvních dat a tito jsou při nakládání s vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. V některých případech nakládají příjemci s vašimi osobními údaji, které jim předáváme, nezávisle. V těchto případech předáváme osobní údaje na základě ust. Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (za účelem plnění smlouvy), Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (za účelem splnění legislativních povinností) nebo Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Naše oprávněné zájmy jsou
efektivní poskytování našich služeb a rovněž interní administrativní účely v rámci našich společností ve skupině,
uplatňování právních nároků, vlastní zastupování v soudních sporech nebo předcházení či objasňování trestné činnosti.
Níže uvádíme kategorie příjemců vašich osobních údajů:
Poskytovatelé IT služeb, kteří spravují a hostují naše webové stránky,
Správní orgány, pokud jsme jim ze zákona povinni předávat informace.

6. Uchovávání údajů
Pokud navštěvujete a prohlížíte naši webovou stránku, aniž byste ji aktivně používali (viz níže), budou vaše údaje obvykle uchovávána, pouze pokud je to nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, a poté budou smazány. Pokud tedy již nebudou údaje požadovány, okamžitě je odstraníme, pokud nebude platit doba pro uchovávání údajů. V takovém případě budou údaje zablokovány pro jiné než zákonné účely uchovávání a budou odstraněny po uplynutí příslušného období pro uchovávání.
Při aktivním využívání naší webové stránky (používání kontaktního formuláře, objednávka nebo koupě námi nabízené služby) můžeme vaše osobní údaje uložit i delší dobu v případě, že se musíme zajistit proti možným právním nárokům. V takovém případě uložíme vaše osobní údaje, dokud nebudou právní nároky vyplývající ze vztahu s vámi promlčeny, což obvykle trvá mezi 12 a 36 měsíci, ale v závislosti na daném nároku a předmětu může činit až 30let.
Pokud jde o soubory cookie, můžete je kdykoli smazat pomocí příslušných funkcí vašeho prohlížeče.


7. Vaše práva jako subjektu údajů
Podle právních ustanovení nařízení GDPR máte jako subjekt údajů nárok na následující práva, která můžete vůči nám uplatnit:
Právo na informace: Podle podmínek uvedených v článku 15 nařízení GDPR jste oprávněni nás kdykoli požádat o potvrzení toho, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud tomu tak je, máte také podle článku 15 nařízení GDPR nárok na to, abyste obdrželi informace týkající se těchto osobních údajích, jakož i další konkrétní informace (mimo jiné o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, plánované době uchovávání, původu údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě převodů do třetích zemí příslušné záruky) a kopii údajů.Právo na opravu: Podle podmínek uvedených v článku 16 nařízení GDPR máte nárok na opravu uložených osobních údajů v případě, že jsou nepřesné nebo nesprávné.Právo na výmaz (právo být zapomenut): Podle podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR jste oprávněni nás kdykoli požádat o výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Kromě jiného neexistuje právo na výmaz, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro (i) výkon práva v rámci svobody projevu a práva na informace, (ii) splnění zákonné povinnosti, které podléháme (např. zákonná povinnost pro uchovávání), (iii) uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků.
Právo na omezení zpracování: Podle podmínek uvedených v článku 18 nařízení GDPR máte právo od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.Právo na a přenositelnost údajů: Podle podmínek uvedených v článku 20 nařízení GDPR máte právo od nás požadovat poskytnutí osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.Právo na odvolání: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinkem platným do budoucnosti, aniž by vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za podmínek uvedených v článku 21 nařízení GDPR, což znamená, že musíme ukončit zpracování vašich osobních údajů. Právo vznést námitku platí pouze v mezích stanovených v čl. 21 nařízení GDPR. Kromě toho naše zájmy mohou zabránit ukončení zpracování a budeme mít právo zpracovávat vaše osobní údaje navzdory vaší námitce.Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V souladu s podmínkami uvedenými v článku 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě vašeho místa bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení GDPR. Právo na podání stížnosti nemá vliv na žádný jiný správní nebo soudní opravný prostředek.
Kontaktní informace týkající se dozorového úřadu naleznete níže.


8. Rozsah vaší povinnosti poskytnout osobní údaje
Obecně nemáte povinnost poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud však tyto informace neposkytnete, je možné, že vám nebudeme schopni zpřístupnit naše webové stránky, odpovědět na vaše dotazy a uzavřít s vámi smlouvu.

9. Informace o právu vznést námitku, článek 21 nařízení GDPR
1. Kdykoli máte právo vznést námitku na zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. odstavec 1 písmeno f (zpracování osobních údajů na základě vyváženosti zájmů), nebo čl. 6 odst. odstavec 1 písmeno e (zpracování osobních údajů pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu), pokud k tomu vznikne důvod z vaší konkrétní situace. To také platí pro profilování založeném na tomto ustanovení ve smyslu článku 4 nařízení GDPR.
Pokud vznesete námitky, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže bychom pro jejich zpracování mohli prokázat přesvědčivé a použitelné důvody, které by převážily vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud by zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
2. Vaše osobní údaje také v jednotlivých případech zpracováváme i pro účely přímého marketingu. Pokud si nepřejete dostávat reklamy, máte právo kdykoli vznést námitky. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. V budoucnu vezmeme tento rozpor v úvahu.
Pokud máte proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu námitky, nebudeme je již k tomuto účelu používat.
Námitka může být podána bez formalit a musí být adresována na:

Imageproduction Internatioanl s.r.o.
Přeštická 1087/22
102 00 Praha 15 
Česká republika
Email: vladka@imageproduction.eu
Tel.: +420 602758567